Trường Mẫu giáo Long Hậu

Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá Năm 2022-2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG HẬU                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc       
                                               
Số: 468/QĐ-MGLH                                                                                   Long Hậu, ngày 22 tháng 11 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá
Năm 2022-2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG HẬU
 
Thực hiện Công văn số 2552/PGDĐT-GDPBPL ngày 22/11/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc triển khai sử dụng slide truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá;
Xét khả năng cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhu cầu công tác trong năm học 2022 – 2023.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của trường Mẫu giáo Long Hậu năm 2022– 2023gồm các Ông/bà có tên sau:
     1/ Nguyễn Thị Thúy Diệu      Hiệu trưởng Trưởng ban
     2/Ngô Thị Bích Hằng            CTCĐ                P. Trưởng ban
3/ Đoàn Thì Kim Ánh                 P. Hiệu trưởng   Thành viên
4/Đào Thị Cẩm Nhung               TTCM lá            Thành viên
5/ Phạm Thị Thùy Dung             TTCM chồi        Thành viên
6/ Hồ Thị Ngọc Hạnh                  NV y tế            Thành viên
7/ Võ Tấn An                             ĐD Hội CMHS  Thành viên
Điều 2. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định.
Điều 3.Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                  
                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                                
- Như điều 3;
- Lưu: VT.                                                                         
 
 
                                                                                                         Nguyễn Thị Thúy Diệu
 


 
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG HẬU                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc       
                                               
                                                                                             Long Hậu, ngày 22tháng 11 năm 2022
 
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌCKHÔNG KHÓI THUỐC LÁ
 
Thực hiện Công văn số 2552/PGDĐT-GDPBPL ngày 22/11/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc triển khai sử dụng slide truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá;
Ban chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá của trường MG Long Hậu phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ như sau:
I. MỤC TIÊU:
100% CBGV, NV và PHHS không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường và những nơi cấp hút thuốc theo quy định của pháp luật.
Tăng cương công tác truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho CBGV, NV và PHHS trong nhà trường.
Tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào trong các hoạt động giáo dục
BGH và các đoàn thể phối hợp chặt chẻ với đoàn thể địa phương vận động cha mẹ trẻ, người than không hút thuốc lá những nơi cấm theo quy định, đặc biệt không hút thuốc lá tại trường và tại nhà
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Trường Ban chỉ đạo: Nguyễn Thị Thúy Diệu:  Phụ trách chung
 Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ
Tham mưu Ủy ban xã phối hợp các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
2. Phó Ban chỉ đạo: Ngô Thị Bích Hằng: Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá
Hướng dẫn các giáo viên nhắc nhở thường xuyên trong việc giáo dục học sinh hiệu được tác hại của thuốc lá
3. Bộ phận chuyên môn và tổ trưởng CM và Đại diện cha mẹ học sinh:
* Đoàn Thị Kim Ánh:
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc và thực hiện báo cáo về PGD giữa năm và cuối năm theo quy định
* Các thành viên còn lại: thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc việc thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá cho CBGV, NV và tuyên truyền giáo dục học sinh hiểu được tác hại của thuốc lá
* Đại diện hội CMHS: truyên truyền và vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
3. Công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá: Ngô Thị Bích Hằng-CTCĐ
Tăng cương công tác truyền thông giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá cho CBGV, Nv và học sinh của trường, giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá, tuyên tuyền vận động CBGV, Nv nhà trường phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá tại những nơi pháp luật cấm
III. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:
Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể cá nhân không thực hiện quy định vềphòng chống tác hại thuốc lá.
Trên đây là phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thực hiện cuộc vận động trường học không khói thuốc lá của trường mẫu giáo Long Hậu./.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Ban chỉ đạo:T/h
- Lưu: VT
 
 
 
 
                                                                                         Nguyễn Thị Thúy Diệu